Thumb 56d9daa3f1c413c73bd7b6e63051bef73b8e2d71

Tim van der Aa

Ik collecteer omdat

we afgelopen week een heel bijzonder portret hebben gemaakt dankzij stichting Komma. Heel hartelijk dank dat jullie ons de kans hebben gegeven waardevolle herinneringen vast te leggen op video. Het was een heel prettig en ontspannen gesprek. We geven hiermee vooral onze zoon Joes blijvende herinneringen. We gunnen alle ouders die jonge kinderen hebben en uitbehandeld zijn, ook zo'n mooie kans om iets waardevols te bewaren.

590 donateurs
€ 6.832 ingezameld